Regulamin zakupów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i realizacji zamówień dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.eleganteria.pl.
 2. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym
 3. Zamówienie realizuje osoba zwana dalej Sprzedającym
 4. Godziny pracy firmy: 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 5. Niniejszy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym korzystającym ze stron internetowych Sprzedawcy
 6. Adres i dane Sprzedającego:

Eleganteria s.c. Przemysław Skibniewski, Michał Szymański – Ulatowski

Ul. Konarzewska 15

60-101 Poznań

NIP: 779-238-89-62

Tel.: 725 185 748

e-mail: biuro@eleganteria.pl

nr konta IBAN: PL 58 1160 2202 0000 0001 8279 7327

SWIFT: BIGBPLPW

II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH SPRZEDAWCY

 1. Korzystanie ze stron internetowych Sprzedawcy oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 2. Podane przez Kupującego dane osobowe oraz adres e-mail będą wykorzystywane w celu realizacji zamówień, ich rozliczania i dostarczania ich pod właściwy adres oraz kontaktów przy realizacji zamówień. Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Sprzedający zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich Kupujących osobom trzecim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Kupującego oraz historii wszystkich danych dotyczących zamówień Kupującego
 4. Sprzedający może bez podania przyczyny odmówić Kupującemu realizację zamówienia. Odmowa taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku gdy Kupujący posiada zaległości płatnicze w stosunku do Sprzedawcy lub nie wywiązał się z wcześniejszej umowy łączącej go ze Sprzedawcą.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący składa zamówienie osobiście lub drogą mailową na adres: biuro@eleganteria.pl
 2. Zamówienia drogą mailową mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienie złożone w dniu wolnym od pracy oraz w dniu roboczym po godzinie 1300 będzie realizowane w najbliższy dzień pracujący po godzinie 900.
 4. Terminy realizacji zamówień standardowych produktów oferowanych przez Sprzedawcę opisywane są na jego stronach internetowych i podawane w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Terminy realizacji zamówień niestandardowych są ustalane indywidualnie między Kupującym, a Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku powstania przeszkód niezależnych od Sprzedawcy.
 6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu złożenia, dostarczenia plików do druku oraz uregulowania płatności za zlecenie. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód niezależnych od Sprzedawcy. W każdym takim przypadku Kupujący jest informowany o wydłużeniu terminu niezwłocznie po zaistnieniu takiej przeszkody.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przez Kupującego. W takim przypadku termin realizacji zamówienia jest liczony od początku od momentu dostarczenia przez Kupującego plików do druku w prawidłowej formie.
 8. Wysyłka zamówienia jest realizowana przez:
    1. Sprzedawcę lub osoby trzecie na terenie Poznania zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej ze sprzedawanym produktem
    2. osoby trzecie (zwane dalej Dostawcami), w sposób określony przez Kupującego podczas składania zamówienia, na zasadach i w cenach opisanych na stronach internetowych Sprzedawcy. Terminy dostarczenia przesyłek podane na stronie internetowej Sprzedawcy są terminami wyłącznie orientacyjnymi.
 9. Zrealizowane zamówienia są dostarczane pod adres podany podczas składania zamówienia.
 10. Na życzenie i koszt Kupującego, Sprzedawca prześle drogą elektroniczną lub pocztą wydruk próbny, obejmujący wybrany fragment lub część pliku, będącego podstawą realizacji zamówienia.

IV. MATERIAŁY DO DRUKU

 1. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy plików dostarczonych do druku, w tym również za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Kupujący oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. W przeciwnym wypadku ponosi odpowiedzialność i pokrywa koszt naprawy sprzętu przez Serwis. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku.
 2. Zlecenia są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do Sprzedawcy. Sprzedawca nie wprowadza poprawek i modyfikacji treści zawartych w plikach przesłanych przez Kupującego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli:
    1. pliki nie zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy
    2. pliki zawierają treści naruszające prawo

V. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Podane ceny są cenami brutto
 2. Płatność za usługi i produkty zamawiane u Sprzedawcy jest dokonywana przelewem z góry lub gotówką. W przypadku podmiotów, które uzyskały kredyt kupiecki płatność może być dokonana przelewem z odroczonym terminem płatności. O kredyt kupiecki mogą się ubiegać Kupujący współpracujący ze Sprzedawcą od co najmniej 6 miesięcy oraz których obroty ze Sprzedawcą przekroczyły średnio 3000 zł miesięcznie przez okres sześciu miesięcy, poprzedzających złożenie zamówienia. Odroczenie płatności przysługuje wyłącznie Kupującym , którzy dostarczyli wymagane przez Sprzedawcę dokumenty, nie posiadają zaległych zobowiązań wobec Sprzedawcy oraz nie przekroczyli limitu kredytowego. Wysokość kredytu kupieckiego nie może być wyższa niż średnia kwota z okresu 6 miesięcy poprzedzających złożenie zamówienia.
 3. Dla stałych Kupujących, Sprzedawca może wprowadzić indywidualny system rabatowy.
 4. Koszt wszelkich dodatkowych zmian zamówienia dokonanych przez Kupującego w trakcie jego realizacji ponosi Kupujący.
 5. Koszty przesyłki zamówienia są ponoszone przez Kupującego. W określonych przypadkach (promocje, indywidualne ustalenia Sprzedawcy), Sprzedawca może ponieść koszt przesyłki.
 6. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Kupującego będą naliczane odsetki w wysokości 25% od kwoty należności brutto w skali roku. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania od Kupującego wszystkich potrzebnych do realizacji danych, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania projektu do akceptacji drogą e-mailową
 2. Wszystkie projekty Sprzedawca przesyła w formie pliku JPG
 3. Od Kupującego, Sprzedawca musi otrzymać e-maila z jego akceptacją
 4. Po zaakceptowaniu projektu nie będą możliwe dalsze zmiany
 5. Kupujący proszony jest o dokładne sprawdzenie tekstu (literówek), gdyż po akceptacji całość idzie do druku
 6. Po akceptacji reklamacja dotycząca ewentualnych błędów literowych w tekście nie będzie rozpatrywana
 7. Realizacja zamówienia następuje po zaakceptowaniu projektu i zaksięgowaniu umówionej wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy
 8. Termin realizacji wynosi do 10 dni roboczych dla druku cyfrowego i do 14 dni roboczych dla druku offsetowego, od zaakceptowania projektu i zaksięgowania środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedawcy, chyba że Kupujący i Sprzedawca ustalili inny termin lub podany był inny termin na stronie internetowej Sprzedawcy.
 9. Formą płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedawcy lub płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy
 10. Nr konta: 58 1160 2202 0000 0001 8279 7327
 11. Przedpłata na konto oznacza wpłatę całości zamówienia wraz z kosztami przesyłki jeśli takową Kupujący zleca

VII. PRZESYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedający wysyła zamówienie paczkami priorytetowymi Poczty Polskiej lub Kurierem
 2. Nie ma możliwości wysłania paczki za pobraniem
 3. Koszty przesyłki zawierają opłatę pocztową oraz koszt pakowania
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie przesyłki przez Pocztę Polską lub Kuriera
 5. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, gdyż nie ma na to żadnego wpływu

VIII. DODRUK

 1. Dodruk dodatkowej ilości zamówienia jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się ze Sprzedawcą
 2. Kupujący nie zostanie obciążony kwotą za dodruk, jeśli złoży dodatkowe zamówienie do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki
 3. Jeśli Kupujący dokona dodatkowego zamówienia po terminie ujętym w pkt. 3, do zamówienia zostanie doliczona kwota 20 PLN
 4. W przypadku dodruku kupujący musi liczyć się z innym wykonaniem zamówienia, gdyż może się zdarzyć, iż zamówienie będzie wykonane na innej maszynie niż poprzednio lub mogą zostać użyte inne materiały jeśli wcześniej używane są już niedostępne
 5. W przypadku takim Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji
 6. W związku z tym Kupujący proszony jest o przemyślenie ilości zamawianych produktów
 7. Dodruk można domówić drogą mailową u Sprzedawcy jednakże realizacja zamówienia dodatkowego rozpocznie się po zaksięgowaniu odpowiedniej ilości środków finansowych na koncie bankowym Sprzedawcy

IX. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ORAZ REKLAMACJE

 1. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Kupującemu przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub merytoryczne, które wystąpiły w zamówieniu, jeśli zawierały je pliki dostarczone przez Klienta do druku.
 3. O fakcie reklamacji Kupujący ma obowiązek wcześniej poinformować Sprzedawcę telefonicznie, osobiście lub drogą mailową na adres: biuro@eleganteria.pl
 4. Każda reklamacja musi zawierać dokładny opis wad lub niezgodności ze specyfikacją.
 5. W przypadku druku offsetowego może wystąpić nadmiar lub niedomiar do 5% towaru i nie stanowi podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
 6. W przypadku stwierdzenia wad nadruku, prosimy zwrócić cały wadliwy towar do siedziby Sprzedawcy osobiście lub odesłać drogą pocztową (paczka priorytetowa) na adres siedziby Sprzedającego wraz z dowodem zakupu. Przesyłkę prosimy starannie zapakować
 7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki
 8. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Kupujący powinien sporządzić stosowny protokół i uzyskać podpis pracownika poczty lub kuriera.
 9. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „ O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Kupujący może odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki lub osobistego odebrania towaru jedynie w następujących przypadkach, gdy:
    1. Produkty nie były wykonywane na indywidualne zamówienie
    2. Produkty nie były używane i nie zostały z żaden sposób uszkodzone. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną. Kupujący dostarcza produkty na własny koszt
 10. Zamówienia dostarczone w formie elektronicznej są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Kupującego. Sprzedawca nie ma obowiązku w szczególności sprawdzania, poprawiania i modyfikacji plików. Kupujący oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić względem obrazu oglądanego na monitorze komputera lub względem tego samego pliku wydrukowanego w innej technologii lub na innym urządzeniu. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
 11. Reklamacje z tytułu różnic kolorystycznych są rozpatrywane pod warunkiem zamówienia przed właściwym drukiem wydruku próbnego i po jego zaakceptowaniu. Wydruk próbny jest wysyłany do Kupującego na jego koszt. Druk właściwy następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę pisemnej akceptacji wydruku próbnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub drogą mailową.
 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Kupujący ponosi koszt dostarczenia reklamowanego zamówienia do Sprzedawcy i ponownej wysyłki do Kupującego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna
 3. Sprzedawca w wyjątkowych sytuacjach (niedostępności niezbędnych do wykonania zamówienia towarów) zastrzega sobie prawo do użycia materiałów zastępczych o możliwie jak najbardziej zbliżonych do pierwowzoru tak, aby zastępcze materiały nie zmieniły ogólnego charakteru i estetyki zamawianego produktu
 4. Jeśli taka zamiana nie będzie możliwa, Kupujący zostanie o tym fakcie jak najszybciej powiadomiony
 5. W przypadku z punktu 4 rozdziału X możliwe jest, aby kupujący odstąpił od złożonego wcześniej zamówienia u Sprzedawcy
 6. Sprzedawca dokona wszelkich starań, aby jego produkty były takie same i spełniały oczekiwania Kupującego
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z przeczytaniem regulaminu oraz zaakceptowaniem wszystkich wymienionych w nim punktów.